Obchodní podmínky

 1. Všeobecné obchodní podmínky

TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY UPRAVUJÍ, JAK TO CHODÍ U NÁS V ESHOPU koulonial.cz (dále jen „obchodní podmínky“) a řídí se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

 • Prodávající:

Železná koule, s.r.o., se sídlem Křemencova 178/10, 110 00, Nové Město, Praha 1, IČ: 091 29 049, DIČ: CZ09129049, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 331353. Prodávající prohlašuje, že pro prodej zboží prostřednictvím níže specifikovaného webového rozhraní obchodu splňuje všechny zákonem vyžadované náležitosti.

a

Kupující:

 • Vy, tedy fyzická osoba v postavení spotřebitele, která je objednatelem zboží prostřednictvím webové stránky: koulonial.cz (dále jen „webová stránka“).
 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  • Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze obchodních podmínek je závazná a případné další jazykové verze jsou vyhotoveny pouze pro informaci.
  • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Zbožím se mají přitom na mysli ve smyslu těchto obchodních podmínek materiální i nemateriální produkty nabízené a prodávané prostřednictvím webového rozhraní obchodu, tedy např. i dárkové poukazy či online semináře a školení.
  • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Prodávající doporučuje uživateli, aby používal jiné heslo, než které používá v rámci uživatelských účtů třetích stran.
  • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží, způsobu platby, dodání zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. V ceně zboží není zahrnuta doprava zboží, ta je proto vždy uváděna zvlášť. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek ani právo prodávajícího smlouvu s kupujícím neuzavřít.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko „OBJEDNAT s povinností k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
  • Při nákupu nemateriálního produktu, např. účasti na online semináři, dochází k doručení zboží prostřednictvím emailové zprávy na emailovou adresu, kterou kupující uvede ve své objednávce. Možnosti odstoupení od nákupu nemateriálního produktu jsou uvedeny níže v těchto obchodních podmínkách.
  • Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Prodávající zároveň s potvrzením obdržení objednávky zašle znění těchto obchodních podmínek.
  • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické adresy kupujícího.
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
  • Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí či poplatků až do okamžiku odeslání zboží prodávajícím kupujícímu nebo jeho předáním přepravci k doručení kupujícímu. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.
  • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací nové nabídky kupujícím prostřednictvím elektronické adresy.
  • Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že na webových stránkách prodávajícího byly uváděny omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, dále šlo-li o poslední kus daného zboží, příp. je-li zboží v mezidobí vyprodáno nebo trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě kupní smlouvy. Kupujícímu v takovém případě nevzniká nárok na náhradu žádných nákladů či škody.

 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího;
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;
  • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.
  • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  • Kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny zboží, byť jen o jeden den, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
  • V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  • V případě, kdy byla kupní smlouva uzavřena prostřednictvím elektronické komunikace na dálku, má kupující právo, je-li spotřebitelem, v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu ve lhůtě uvedené v předchozí větě jakýmkoliv způsobem doručeno prodávajícímu (e-mailem, telefonicky, SMS zprávou, poštou atd.). Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
  • Vzor oznámení o odstoupení od smlouvy je v případě potřeby přiložen na konci těchto obchodních podmínek.
  • Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy s prodávajícím, jejímž předmětem je prodej dárkového poukazu (např. na členství či na poskytnutí služby v určité hodnotě) taktéž ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Uplatněním poukazu u prodávajícího však kupující ztrácí právo na odstoupení od smlouvy. Dále prodávající pro vyloučení pochybností uvádí, že v případě nákupu účasti na semináři pořádaném prodávajícím, není možné odstoupit od kupní smlouvy a v případě neúčasti kupujícího na semináři z důvodů ležících na jeho straně nemá kupující právo na vrácení kupní ceny.
  • Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že pokud se jedná o spotřební zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.
  • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
   • pokud je zboží vráceno poškozené, použité nebo nekompletní;
   • o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; avšak pouze pokud byly služby poskytnuty s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy s poučením spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
   • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;
   • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
   • o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
   • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
   • využití volného času (např. účast na semináři organizovaném prodávajícím);
   • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno na náklady kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to na adresu Železná koule Holešovice, Argentinská 1023/24, Praha 7 170 00. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  • V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů ode dne obdržení odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  • Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží prodávajícímu, nebude takové zboží prodávajícím přijato, případně bude na náklady kupujícího zasláno zpět.
  • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
  • Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho vzhledu a funkčnosti.
  • Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 2. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  • O připravenosti zboží vydat či expedovat upozorní kupujícího prostřednictvím elektronické adresy kupujícího přímo prodávající nebo dopravce vybraný kupujícím.
  • Zakoupené zboží je možné doručit kupujícímu jedním ze způsobů uvedených při objednávce zboží v elektronickém nákupním košíku webového rozhraní obchodu. Poplatek za dopravu prostřednictvím vybraného dopravce je u zvoleného typu dopravy prodávajícím také uveden.
  • Dodací lhůta činí maximálně 30 dnů. Dodací lhůty prodávajícího uvedené v objednávce se mohou prodloužit v případě neočekávaných či prodávajícím nezaviněných skutečností, např. stávky, nouzový stav, cestovní a dopravní omezení, pandemie, celostátní či regionální lockdown, jiná karanténní opatření a další překážky, které nejsou způsobeny či zaviněny prodávajícím a nastaly nezávisle na jeho vůli. Ve všech uvedených případech je prodávající povinen na výzvu kupujícího vysvětlit důvody svého prodlení a eventuální výskyt uvedených okolností doložit, přičemž ve všech uvedených případech je vyloučeno právo kupujícího uplatnit nárok na náhradu škody anebo sankce způsobené prodlením s dodávkou, pokud prodávající na výzvu kupujícího doloží, že prodlení bylo způsobeno okolnostmi jsoucími mimo přiměřenou kontrolu prodávajícího a vzniklými nezávisle na jeho vůli. V případě nedodání zboží v dodací lhůtě ani v dodatečné přiměřené lhůtě, má kupující právo odstoupit od smlouvy.
  • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  • Smluvní strany se dohodly, že pokud kupující zakoupené zboží nepřevezme do 10 dnů ode dne, kdy byl e-mailem prodávajícím nebo dopravcem k odběru vyzván (dále jen „neodebrané zboží“), je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a toto zboží prodat jiné osobě. Kupujícímu pak nevzniknou žádné nároky na náhradu škody, např. ušlý zisk apod. Písemné odstoupení musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž je za doručení považováno i doručení elektronické zprávy na email uvedený v objednávce a/nebo datové zprávy.
  • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a
   2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  • Projeví-li se vada v průběhu 1 roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců (2 let) od převzetí.
  • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího výhradně elektronicky prostřednictvím emailové komunikace mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud dochází k výměně zboží, toto je zasíláno prostřednictvím dopravce zvoleného smluvními stranami. Případně je možné po předchozí domluvě kupujícího s prodávajícím zboží vyměnit osobně v provozovně prodávajícího určené prodávajícím. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
  • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 4. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
  • Spotřebiteli je k dispozici také Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, které je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, zejména i v souvislosti nemožnosti dostát závazkům z důvodu vyšší moci, jako je např. pandemie.
  • Smluvní strany souhlasí s tím, aby jejich vzájemná komunikace probíhala prostřednictvím elektronických prostředků, zejména elektronické adresy kupujícího, kterou kupující uvedl ve své objednávce

 5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Osobní údaje kupujícího jsou u nás v bezpečí. Odběr novinek můžete kdykoliv dle uvážení zrušit. Nikdy Vás nebudeme spamovat a Vaše údaje nikdy nepředáme jiným správcům.
  • Ochrana osobních údajů je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) upravena v Zásadách ochrany osobních údajů, které můžete naléztzde.

 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Veškeré spory vyplývající z těchto obchodních podmínek či jiného právního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím bude řešit český soud dle zákonné věcné příslušnosti.
  • Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
  • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Železná koule, s.r.o., Křemencova 178/10, 110 00, Nové Město, Praha 1, adresa elektronické pošty:info@koulonial.cz, telefon: 00420 773 729 852.
  • Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 14.8.2023, a ruší všechny předchozí znění obchodních podmínek včetně jejích součástí. Obchodní podmínky jsou k dispozici elektronicky na adrese www.koulonial.cz. 

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Železná koule, s.r.o., se sídlem Křemencova 178/10, 110 00, Nové Město, Praha 1, IČ: 091 29 049

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum(*)

 

Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Reklamační řád

 1. Všeobecná ustanovení
  • Veškeré reklamace, reklamační řád, jenž určuje postup kupujícího, se řídí aktuální právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  • Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek prodávajícího.
  • Tento reklamační řád se netýká situací, kdy zákazník převezme poškozenou zásilku od přepravní společnosti. Pokud je zásilka se zbožím poškozená, je nutno nejpozději do druhého dne kontaktovat přepravní společnost a zahájit reklamační řízení s přepravní společností. Kupující by měl také v takovém případě emailem v kopii informovat prodávajícího.
  • Možnost uplatnění reklamace na vadné zboží je omezena pouze na zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího, což kupující mudoložit dokladem o koupi nebo jeho číslem. Reklamaci zboží může uplatnit pouze proti prodávajícímu, tedy společnosti Železná koule, s.r.o.

 

 1. Práva a povinnosti stran v reklamačním řízení
  • Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Záruka za jakost ani odpovědnost za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Vyskytne-li se vada v uvedené lhůtě 24 měsíců a je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

 na odstranění vady opravou věci;

 na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

 odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. To neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 • Vada, která vznikla neodbornou montáží kupujícího nemůže být uznána.
 • Odpovědnost prodávajícího za vady nevzniká a ani o vady kryté zárukou za jakost se nejedná v případě, kdy: (a) zboží bylo prokazatelně použito v rozporu s pravidly jeho užívání tak, jak byla doručena kupujícímu současně se zbožím, a/nebo (b) bylo použito nevhodně vzhledem k jeho užitným vlastnostem anebo v rozporu s účelem, ke kterému je určeno; a/nebo (c) bylo následně svévolně upraveno, změněno či spojeno s jinými předměty nedodanými prodávajícím.

Kupující bere na vědomí, že za důvod k uplatnění nároků z vad zboží nelze považovat drobné diskrepance v rozměrech a barevných odstínech oproti zobrazení zboží na webových stránkách prodávajícího. Odpovědnost za vady ani záruka za jakost se taktéž nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

 • Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na špatně zabalené a chybně odeslané zásilky od kupujícího s reklamovaným zbožím.
 • Neoznámené zásilky, které zašle kupující prodávajícímu na dobírku, nebudou prodávajícím přijaty.
 • Prodávající musí o uplatněné reklamaci rozhodnout ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží a potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.
 • Lhůta běží od okamžiku uplatnění reklamace. Následující den po tom, co kupující reklamaci uplatnil, je prvním dnem 30denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, pak lhůta skončí nejbližší následující pracovní den.
 • V případě neuznané reklamace je účtován kupujícímu manipulační poplatek za zaslání zboží zpět zákazníkovi ve výši dle kupujícím zvolené přepravy.
 • Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v zákonem stanovených případech a za splnění dalších podmínek uvedené v tomto reklamačního řádu.
 • Kupující je povinen informovat prodávajícího na email info@koulonial.cz ještě před odesláním reklamovaného zboží, že zboží odesílá.
 • V případě uznané reklamace má kupující nárok na úhradu poštovného ve výši nejnižšího poštovného z nabídky e-shopu.
 • V případě nesouhlasu s výsledkem reklamačního řízení je zákazník oprávněn podat návrh na prošetření reklamace na orgán České obchodní inspekce, který slouží jako mezistupeň před soudním řízením.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 57/15, 120 00, Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa http://coi.cz.

Kupující je povinen upozornit přepravní společnost při převzetí zásilky, že je poškozen obal zásilky a zásilku převzít tzv. s výhradou. Pokud je obsah zásilky poškozen, je kupující - zákazník povinen nejpozději do 48 hodin kontaktovat přepravní společnost a žádat zahájení reklamačního řízení. Pokud bude kupující uplatňovat reklamaci poškozené zásilky u prodávajícího, bude tato reklamace odmítnuta.